Cтрахові терміни

Перелік страхових термінів з розшифровкою, які вживають страхові компанії в договорах з клієнтами

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Агрегатна страхова сума - максимальний ліміт відповідальності Страховика по групі Застрахованих осіб по одному страховому випадку.

Андерайтер – представник Страховика, фахівець в області страхування, що має повноваження щодо прийняття на страхування запропонованих ризиків, визначення тарифних ставок і конкретних умов Договору страхування, виходячи з норм страхового законодавства та економічної доцільності.

Андеррайтинг - процес оцінки ризику.

Ануїтет (рента) - регулярні, послідовні страхові виплати, які здійснюються протягом обумовленого періоду або довічно (у вигляді додаткової пенсії або ренти).

Вигодонабувач (Вигодоотримувач, Бенефіціар) - юридична або фізична особа, призначена Страхувальником при укладанні Договору страхування за згодою Застрахованої особи для одержання Страхової виплати або її частини при настанні Страхового випадку з Застрахованою особою.

Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя.

Війна - збройне протистояння між двома країнами, оголошене чи ні.

Госпіталізація - знаходження на стаціонарному лікуванні в лікарні на строк, що перевищує повних 24 години.

Громадянська війна - збройне протистояння між сторонами, які мають відношення до однієї й тієї ж країни, але належать до різних етнічних, соціальних, релігійних або ідеологічних груп. У визначення також входить збройне повстання, революція, антиурядова агітація, бунт, державний переворот, наслідки військового положення.

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і  порядок здійснення добровільного  страхування визначаються правилами  страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України "Про страхування".

Видами добровільного страхування можуть бути:
  • страхування життя;
  • страхування від нещасних випадків;
  • медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
  • страхування здоров'я на випадок хвороби;
  • страхування медичних витрат;
  • інше згідно чинного законодавства.
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Загальна страхова сума - максимальний ліміт відповідальності Страховика по окремій Застрахованій особі за певним переліком застрахованих ризиків.

Загальний перевізник - будь-яке наземне, повітряне або морське перевезення, що здійснюється по ліцензії на перевезення платних пасажирів і тільки по фіксованому, встановленому заздалегідь маршруту, відповідно до опублікованого розкладу.

Застрахована особа - фізична особа, про страхування якої укладений Договір страхування і яка може набувати прав та обов'язків Страхувальника відповідно до Договору страхування.

Критичне захворювання - вперше виявлене в період дії Договору захворювання з переліку захворювань, наведених в Програмі страхування Критичних захворювань.

Лікар - особа, що має дійсну, законну ліцензію та зареєстрована як практикуючий лікар, не є Застрахованою особою або Найближчим родичем Застрахованої особи.

Лікарня - це установа, що:
  • має ліцензію, як медичний заклад у відповідності до законодавства;
  • проводить прийом, огляд, догляд і лікування хворих і травмованих осіб у стаціонарному порядку;
  • має засоби для діагностики, медичного та хірургічного лікування;
  • не є поліклінікою, амбулаторним відділенням, будинком відпочинку, санаторієм або подібною установою й не призначена для лікування алкогольної або наркотичної залежності.
МСЕК - медико-соціальна експертна комісія.

Найближчий родич Застрахованої особи - рідні або офіційно прийомні діти, батьки, брати, сестри та подружжя Застрахованої особи, а так само рідні або офіційно прийомні діти, батьки, брати, сестри подружжя Застрахованої особи.

Нещасний випадок - будь-яке Тілесне ушкодження, що сталося несподівано і незалежно від будь-яких причин, впливів або фізичних дефектів, що існували до моменту Тілесного ушкодження, та призвело до Смерті, втрати працездатності або Госпіталізації Застрахованої особи в період дії Договору страхування.

Термін дії Програми страхування або ризику (Строк страхування, Період дії страхування) - проміжок часу між двома датами, протягом якого Страховик несе зобов'язання по виплатам Страхової суми при настанні страхового випадку за відповідними ризиками.

Періодична страхова виплата - страхова виплата, що здійснюється Страховиком періодично протягом визначеного Договором періоду, в розмірах та строках, визначених Договором страхування, внаслідок настання страхового випадку.

Повідомлення з підтвердженням (про одержання, підтверджене повідомлення) - будь-яка форма повідомлення, що дає право вважати, що сторона яка повідомляється одержала це повідомлення, у тому числі: поштова переписка з повідомленням про вручення, передача депеш кур'єрською службою доставки, відправлення повідомлень телеграфом, передача електронних і факсимільних повідомлень на адреси й номери телефонів, зазначених в Договорі страхування, що містять прохання підтвердити одержання повідомлення та одержання відповідного підтвердження, телефонна розмова, записана за згодою всіх сторін, що беруть участь у розмові, повідомлення що передали телефоном, з наступним підтвердженням його одержання одержувачем телеграфом або електронною поштою з електронної адреси, зазначеної в Договорі страхування. Якщо в Правилах визначений строк, протягом якого необхідно зробити Повідомлення, то датою повідомлення буде дата його відправлення.

Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно  з  законодавством країни, в якій він зареєстрований.

Правила - Правила добровільного страхування життя.

Програма страхування - зазначений у Договорі страхування та/або в Правилах перелік страхових ризиків із зазначенням страхових сум, франшиз, періодів дії та інших додаткових умов страхування.

Професійний спорт - будь-які заняття спортом або подібною до спорту діяльністю за нагороду або приз, участь у спортивних заходах, змаганнях, чемпіонатах або кубках, тренування з метою участі в перерахованих вище заходах, заняття спортом у рамках членства в спортивних асоціаціях, лігах або клубах.

Редукована страхова сума - зменшена страхова сума, у межах якої продовжує діяти Договір страхування життя у випадку, якщо Страхувальник припинив сплату чергових страхових платежів.

Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат - визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.

Смертельно-небезпечне захворювання - вперше діагностовано в період дії Договору захворювання з переліку захворювань, наведених в Програмі страхування Смертельно-небезпечних захворювань.

Страхування - вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків).

Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови  договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього строку дії договору страхування життя.

Страхувальник - юридична  особа та  дієздатна фізична особа, яка уклала із страховиком договір страхування. Страхувальники можуть укладати із страховиками  договори  про страхування третіх осіб (застрахованих осіб).

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та (або) у  вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету).

Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести  виплату  при настанні страхового випадку.

Страховий агент - фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані із здійсненням  страхових  виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.

Страховий брокер - юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник.

Страховий платіж (страховий внесок,  страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страховий тариф - ставка страхового платежу на одиницю страхової суми за певний період страхування.

Страховик - Страхова компанія.

Страховик - резидент - фінансова установа, яка створена в Україні, а також одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Страховик - нерезидент - фінансова установа, що створена за кордоном та має ліцензію  на  провадження  страхової  діяльності відповідно  до  законодавства  тих  іноземних держав,  у яких вона зареєстрована.

Тілесне ушкодження - фізичне, викликане зовнішнім впливом, ушкодження тканин організму людини, у тому числі: випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, анафілактичний шок, тепловий удар, опік, укуси тварин, отруйних комах, змій, обмороження, удар електричним струмом або блискавкою, випадкове отруєння (за винятком харчової токсикоінфекції). При цьому, за винятком сказу й правця, до Тілесних ушкоджень не належать інфекційні захворювання, що передаються в результаті незначного пошкодження шкірного покриву або слизової оболонки й через які збудники хвороби відразу або згодом проникають в організм.

Терористичний акт - застосування сили, насильства або дії, що заподіює збиток, ушкодження, шкоду або руйнування, або підготовка актів, що несуть погрозу людському життю або майну, дії проти якої-небудь особи, майна або уряду, дії для досягнення економічних, етнічних, націоналістських, політичних, расових і релігійних цілей, які вчинюються, так і загрози їхнього здійснення. Включаються також будь-які дії й події, які визнані урядом як терористичний акт.

Філії страховиків-нерезидентів - зареєстровані в Україні постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Хвороба - будь-яке зазначене в Договорі страхування захворювання Застрахованої особи, а також будь-яке непередбачене тілесне захворювання або непередбачене ускладнення плину природних процесів, за винятком захворювання, що відбулося внаслідок стану або дефекту, щодо якого було призначено, рекомендовано, надане або повинне було бути надане медичне лікування, будь-коли до Дати початку страхування.